تبلیغات
مشاعره - شروع شعر ها با الف
جمعه 1 مرداد 1389

شروع شعر ها با الف

   نوشته شده توسط: mohammad reza ahmadi    

ما باید از هر شعری که اول یکی از حروف الفبا است حفظ باشیم من برای شما چند تا شعر نوشتم که اولش الف باشد

اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی             براورند غلامان او درخت از بیخ

اسیر بند شکم را دوشب نگیرد خواب            شبی به معده سنگی شبی زدل تنگی

ای که بر مرکب تازنده سواری هشدار             که خر خارکش در آب وگلست         

معنی:

بیت اول:اگر در باغ کشاورزی شاهی سیبی بخورد غلامان او درخت را از بیخ دراورده ودرخت که هرچه سیب داشته را می خورند

بیت دوم:کسی که عاشغ غذا بود دوشب خوابش نبرد  یک شب از این که چیزی نخرده بود وشبی از روی دل تنگی

بیت سوم:ای کسی که بر اسب خوب و تازه نفس سواری هشدار می دهم که خر خارکش دوستت در آب و گلست