تبلیغات
مشاعره - شعر های خاص
پنجشنبه 31 تیر 1389

شعر های خاص

   نوشته شده توسط: mohammad reza ahmadi    

ثلث نویسان خط القمی                                              با قلم ثلث نویسند ثلث

***

تو را دانش و دین رهاند درست                                  در رستگاری ببایدت جست

***

تو را توش هنر می باید اندوخت                                    حدیث زندگی می باید آموخت

این از همون شعر های خاصه بهش دقت کنید