تبلیغات
مشاعره - خوش خوشنک های ادبی
چهارشنبه 6 مرداد 1389

خوش خوشنک های ادبی

   نوشته شده توسط: mohammad reza ahmadi    

شاعران قدیمی برای این که شعر های بهتری سروده باشند از کلاماتی استفاده می کردند که دو معنا داشت وبه یک شکل نوشته می شد 

جناس تام: از آن دمی که ز چشمم برفت رود عزیز           کنار دیدی من همچون رود جیهون است

معنی:

از آن موقعی کهاز چشمم از دنیا رفت پسر عزیزم    کنارهی دیدهی چشم من مثل رود جیهون است

رئد جیهون یعنی آن قدر گریه کرده که کنارهی چشمش مثل رود جیهون آب جاری است